Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KRP Warszawa V

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KRP Warszawa V

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa-DODO).

1.   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa V

  • adres: ul. Stefana Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa.

2.   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Magdalena Kwiatkowska,

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

    1. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  2. skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153,
  3. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony