Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-07-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu: 2023-08-23 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Informacji udziela podinsp. Elwira Kozlowska e-mail: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 47 723 18 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności do strony internetowej.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V jest kom. Magdalena Kwiatkowska, adres poczty elektronicznej: magdalena.kwiatkowska@ksp.policja.gov.pl, telefon:47 723 11 42.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Żeromskiego 7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie  w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w dwóch przeznaczonych do tego pokojach znajdujących się na parterze obok recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego stanowiska komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności
z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

W punkcie obsługi interesanta jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego online. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

budynek mieści się przy ulicy Broniewskiego 58, oznaczony jest tablicą informacyjną. Do wejścia głównego znajdującego się od strony ulicy Perzyńskiego prowadzą schody, jest również winda dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, aby z niej skorzystać należy użyć dzwonka znajdującego się obok na elewacji budynku. 

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej lewej od wejścia. Na ladzie recepcji znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w przeznaczonym do tego pokoju, znajdującym się na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Komisariat Policji Warszawa Żoliborz

znajduje się na ul. Rydygiera 3A w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w pokojach znajdujących się na parterze budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę strony